PCo Kint

Kint debugger for WordPress – a powerful and modern PHP debugging tool.


Peytz & Co (Patrick Hesselberg) 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.31 Đã cập nhật 8 năm trước

Hikari Krumo

Krumo is a debug tool able of collapsing array and object values so that it…


Hikari 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.0.5 Đã cập nhật 13 năm trước