Koha Search Widget

A tiny widget that allows you to easily add a search box for your Koha…


Liz Rea 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.41 Đã cập nhật 9 năm trước

Koha Login Widget

A tiny widget that allows you to easily add login boxes for your Koha catalog,…


Liz Rea 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.41 Đã cập nhật 9 năm trước