Kint PHP Debugger

Kint is a modern and powerful PHP debugging helper, which requires zero-setup and replaces var_dump(),…


hellofromTonya 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.16 Đã cập nhật 5 năm trước

PCo Kint

Kint debugger for WordPress – a powerful and modern PHP debugging tool.


Peytz & Co (Patrick Hesselberg) 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.31 Đã cập nhật 8 năm trước