Usher

Adds keyboard shortcuts for navigating around the WordPress admin.


Drew Jaynes Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 12 tháng trước

ShowKeys

Simple presentation of keyboard shortcuts


URBAN BASE Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 3 tuần trước