Justified Gallery

WordPress gallery plugin. Display WordPress galleries in a responsive justified image grid and a pretty…


Mateusz Czardybon 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.3 Đã cập nhật 5 tháng trước

Responsive Gallery Grid

Transforms the native WordPress gallery to a responsive gallery, respecting image proportions.


Jules Colle, BDWM 7.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.3 Đã cập nhật 5 tháng trước

Lightbox

Lightbox for Wordpress Gallery


Stefan Hüsges 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.16 Đã cập nhật 4 năm trước

Masy Gallery

This is a simple Gallery plugin.


Dinesh Rawat 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.3 Đã cập nhật 4 tháng trước