More Link Modifier

A simple plugin that lets you modify the link displayed in the more link. Also…


Peggy Kuo 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.1.4 Đã cập nhật 13 năm trước

EditorHeadlineJump

Add a heading list to the post edit screen. Click on the heading to move…


macha795 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.13 Đã cập nhật 3 năm trước

Admin Bar Hopper

Adds a tab to the WP Admin Bar, to Hop To the various parts of…


Alex Chousmith 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.1.4 Đã cập nhật 13 năm trước