WP-TOC

Inserts a Table of Contents into posts, using the [toc] Shortcode.


Brendon Boshell 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.8.2 Đã cập nhật 12 năm trước

IE9 Pinned Site

Adds support for Internet explorer 9 pinned site features to wordpress blog.


Fatih Boy Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.0.5 Đã cập nhật 11 năm trước