WP API Menus

Extends WordPress WP REST API with new routes pointing to WordPress menus.


Fulvio Notarstefano 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.0 Đã cập nhật 3 năm trước

WP API Options

Extends WordPress WP REST API with new routes pointing to WordPress options.


Oleg Kostin 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.30 Đã cập nhật 8 năm trước

JSON REST API Subscriptions

Enable subscriptions to posts, pages, and custom post types. Users can securely subscribe via simple…


Taylor Lovett 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.23 Đã cập nhật 8 năm trước

WP API (V2) isFront

Extends WordPress WP REST API (V2) with new endpoints pointing to WordPress isFront function.


Oleg Kostin 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.31 Đã cập nhật 8 năm trước

Tutexp Rest Api Menu

Adding menus endpoints on WP REST API v2


Biswa Nath Ghosh (tapos) Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.23 Đã cập nhật 6 năm trước