commonWP

Offload open source static assets to the free, public CDN.


Milan Dinić 900+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.13 Đã cập nhật 3 năm trước

xiaodu-jsdelivr

Scan and serve static files from jsDelivr CDN (https://jsdelivr.com).


Xiaodu @ Du9L.com 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 4 tháng trước