FM Twitter 2.0

FM_Twitter 2.0 Es un plugin que te permite agregar un boton (Sigueme:Follow me) de twitter…


Jose Daniel Canchila Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.9.2 Đã cập nhật 11 năm trước

Parstools Star Rating

Add fancy star rating to any type of post and page with elegant themes


Parstools Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 5 năm trước

JS Redirect

Add JavaScript redirects from one page to another


James Low Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.16 Đã cập nhật 2 năm trước

Acelerator

Add ace editor to any textarea in admin.


Alexander Missa Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.17 Đã cập nhật 3 năm trước

WP Css and Js Code

Insert CSS and Javascript on specific posts or page or you can do it in…


Jundell Agbo Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.10 Đã cập nhật 2 năm trước