PJ News Ticker

PJ News Ticker is a small plugin that shows your most recent posts in a…


Paul Jura & Nicolas Montigny 5.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.5 Đã cập nhật 1 năm trước

Breaking News Ticker

A free, flat, stylish, modern, easy to use and flexible wordpress jQuery news ticker.


WP Qastle 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.28 Đã cập nhật 7 năm trước

Advance News Ticker

Provides flexible and advance news ticker. Display it via shortcode and more.


MD. Abunaser Khan 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.21 Đã cập nhật 4 năm trước

Muizz Newsticker

A wordpress plugin which gives you ability to add news ticker.


Porosh Ahammed 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.21 Đã cập nhật 5 năm trước