W3TC Minify Helper

record the sent order of the JavaScript files and use this to create a W3TC…


Magenta Cuda Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.11 Đã cập nhật 2 năm trước

ZWP Modal

A simple pop-up modal plugin for wordpress.


Zardoz Creative Studio Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.15 Đã cập nhật 3 năm trước

JS Redirect

Add JavaScript redirects from one page to another


James Low Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.15 Đã cập nhật 2 năm trước

Simple LiveTex

Enables LiveTex widget on all pages.


hayk Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.16 Đã cập nhật 2 năm trước

WP Css and Js Code

Insert CSS and Javascript on specific posts or page or you can do it in…


Jundell Agbo Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.9 Đã cập nhật 2 năm trước

GM Contact Form

A simple foolproof contact form for WordPress.


Gabriel Mioni Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.15 Đã cập nhật 4 năm trước