Easy HTTPS Redirection (SSL)

The plugin allows an automatic redirection to the "HTTPS" version/URL of the site. Make your…


Tips and Tricks HQ 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.1 Đã cập nhật 3 tuần trước

SSL Mixed Content Fix

A fix for mixed content! This Plugin creates protocol relative urls by removing http +…


Steve85b 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.1 Đã cập nhật 3 tuần trước