Really Simple SSL

No setup required! You only need an SSL certificate, and this plugin will do the…


Rogier Lankhorst, Mark Wolters 3+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 1 tháng trước

SSL Mixed Content Fix

A fix for mixed content! This Plugin creates protocol relative urls by removing http +…


Steve85b 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 2 tháng trước