Single Value Taxonomy UI

This infrastructure plugin adds basic UI for single-valued taxonomies, i.e. a taxonomy with presents a…


mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine) 90+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 11 năm trước