WP Basic Info Plugin

Plugin to show basic information of WordPress setup and associated plugins on Admin side


Geethu Vijayan Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.6 Đã cập nhật 11 tháng trước

Ultimate Info

View all server and wordpress information in quickly. This plugin is only for site administrators.


KHL32 Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.6 Đã cập nhật 1 năm trước

mamurjor simple contact form

Just copy and paste this shortcode [mamurjor_contact_admin_without_mail] [mamurjor_contact_admin_mail]


mamurjor Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.18 Đã cập nhật 1 năm trước