WP Flow Plus

Flow style gallery with Lightbox popups. Uses images from the Wordpress Media Library or an…


Spiffy Plugins 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.4 Đã cập nhật 9 tháng trước

WP-Polaroid Plus

Polaroid Plus style picture gallery with Lightbox popups. Uses images from either the Wordpress Media…


I. Savkovic 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 10 năm trước