Image Heading

Extends the core/heading block to allow for an image to be displayed in place of…


Casey Yates Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.9 Đã cập nhật 2 năm trước

Moving image slider

Moving image slider wordpress plugin moves the image within the fixed frame. This script will…


Gopi Ramasamy Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 6 tháng trước