Watermark RELOADED

Add watermark to your uploaded images and customize your watermark appearance on a user friendly…


Sandi Verdev 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.37 Đã cập nhật 8 năm trước

Smart Watermark

Plugin allows you to add image watermark to images uploaded to the WordPress Media Library…


Alex Muravyov 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.9.40 Đã cập nhật 9 năm trước