Smart Watermark

Plugin allows you to add image watermark to images uploaded to the WordPress Media Library…


Alex Muravyov 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.9.40 Đã cập nhật 10 năm trước