Easy Replace Image

This plugin allows you to replace an attachment file by uploading another image or by…


Iulia Cazan 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.5 Đã cập nhật 10 tháng trước