WP Power OCR

Extract easily text form your documents and images directly into Wordpress!


InfoD74 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

WP Image Recognizer

WP Image Recognizer performs image recognition when uploading images.


Green Sheep 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.14 Đã cập nhật 3 năm trước