RTL-Feed-Persian

Make Wordpress Feed RTL and Tahoma Font


Behrouz Pooladrag 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 11 năm trước