If Modified Since

Comply with Webmaster Guidelines, save some bandwith and reduce server load with the If-Modified-Since header.


Ezra Verheijen 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.34 Đã cập nhật 7 năm trước