HTML Special Characters Helper

Admin widget on the Add/Edit Post pages for inserting HTML encodings of special characters into…


Scott Reilly 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.23 Đã cập nhật 5 năm trước

Unicode Character Keyboard

Admin widget on the Write Post or Write Page forms for inserting HTML encodings of…


Terry O'Brien 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.28 Đã cập nhật 7 năm trước