Transient Cleaner

Housekeep expired transients from your options table. The original and best!


David Artiss 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Tidy My Menus

Automatically tidy up your cluttered admin menus.


David Artiss Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 tháng trước