Universal Honey Pot

Universal Honey Pot is a powerful and user-friendly WordPress plugin that provides a plug-and-play solution…


Webdeclic 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.4 Đã cập nhật 8 tháng trước

SpamPot

Adds a honeypot form field on the registration and login pages to trap spammers.


Keith Drakard 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.31 Đã cập nhật 8 năm trước