SpamPot

Adds a honeypot form field on the registration and login pages to trap spammers.


Keith Drakard 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.28 Đã cập nhật 7 năm trước