Fix API URL

Uses site_url() instead of home_url() to build the API URL. Useful for having WordPress as…


Ederson Peka 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 5 tháng trước