HiDPI Gravatars

Enables high resolution Gravatar images on any browser that supports them.


Robert Chapin 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.28 Đã cập nhật 7 năm trước