Disable Toolbar

Control who sees the WP Toolbar when viewing your site.


Michael Dance 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.23 Đã cập nhật 6 năm trước

Remove Admin Toolbar

Remove Admin Toolbar helps you hide the admin toolbar completely or partially within seconds.


NetDesignr 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.7 Đã cập nhật 1 năm trước