WC Hide Shipping Methods

This plugin automatically hides all other shipping methods when “free shipping” is available.


Rynaldo Stoltz 40.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.7 Đã cập nhật 2 năm trước