Hide Admin Bar or Toolbar

A simple Admin Bar Hide and this plugin is used to hide admin toolbar from…


Urmil Patel Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.12 Đã cập nhật 3 năm trước