Hide Admin Toolbar

This plugin is used to hide admin toolbar from website. It will hide that bar…


Aftab Muni 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Disable Toolbar

Control who sees the WP Toolbar when viewing your site.


Michael Dance 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.21 Đã cập nhật 5 năm trước

WP Hide Admin Bar

Hide the admin toolbar from front-end or from home page. Hide admin toolbar according to…


Web Outsourcing Team 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.9.37 Đã cập nhật 8 năm trước

WP Hide Admin Bar

This plugin will help to hide admin-bar based on selected user roles and user capabilities.


P. Roy 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.11 Đã cập nhật 3 năm trước

Hide Wp Admin Bar

Hide the Frontend Admin Bar in WordPress


Rahul kumar Singh 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.13 Đã cập nhật 3 năm trước

Hide Administrator Bar

Use this plugin to Hide Administrator bar for any user role on your website.


Yogesh Pawar, Clarion Technologies 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.9 Đã cập nhật 2 năm trước

WP Hide Admin Bar

WP Hide Admin Bar allows you to hide the admin bar from the logged in…


Muhaimin Islam 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.27 Đã cập nhật 6 năm trước

Hide Show Admin Bar

A very simple and minimal plugin to hide the admin bar and only show it…


Bilal Ahmad Afridi 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.7 Đã cập nhật 1 năm trước

Admin Bar Manager

The Plugin Provides An Option To Users To Hide the Admin Bar From All Users…


Soji Jacob 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.24 Đã cập nhật 6 năm trước

Toggle Admin Bar

Toggles the admin bar from view by adding "Hide Me" to the Admin menu.


Wycks 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 10 năm trước

Hide Admin Top Bar

This plugin remove admin top bar from all front end pages.


Deepak Kaushik Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.14 Đã cập nhật 3 năm trước

Hide Admin Bar or Toolbar

A simple Admin Bar Hide and this plugin is used to hide admin toolbar from…


Urmil Patel Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.11 Đã cập nhật 2 năm trước