Hide Admin Top Bar

This plugin remove admin top bar from all front end pages.


Deepak Kaushik Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.17 Đã cập nhật 5 năm trước