HEIC Support

Allows .heic uploads to the Media Library. Creates .webp or .jpg copies of .heic images…


Breakfast 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

HEIC to JPEG

Convert HEIC images to JPEG format when upload to the Media Library.


Crissy Field GmbH 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.3 Đã cập nhật 8 tháng trước