RUSH Seo Tags

Плагин предназначен для изменения title, description и h1 страниц сайта.


Rush Agency Dev Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.25 Đã cập nhật 5 năm trước

Image Heading

Extends the core/heading block to allow for an image to be displayed in place of…


Casey Yates Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.14 Đã cập nhật 3 năm trước