GTranslate Dynamic Media

This plugin allows media to be switch out when using GTranslate to translate your site.…


Robert Iseley 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.0.34 Đã cập nhật 7 năm trước