GTmetrix for WordPress

GTmetrix can help you develop a faster, more efficient, and all-around improved website experience for…


GTmetrix 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.4 Đã cập nhật 5 tháng trước

Specify Image Dimensions

Automatically specify image dimensions that are missing width and/or height attributes. Helps load faster and…


Fact Maven 700+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.15 Đã cập nhật 3 năm trước

Performance Checker

This Plugin will show your site performance using Gt-Metrix and PageSpeed Insight Api.


Tecsys Solutions Pvt Ltd Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.4 Đã cập nhật 4 tháng trước