Mourning

Add black ribbon and grey out the website


Woodpeckerr 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.12 Đã cập nhật 3 năm trước

WP Mourning

A simple plugin to Gray out website showing the black ribbon to show mourning for…


Chanon Srithongsook 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.25 Đã cập nhật 6 năm trước

1Click Grey Mode

This plugin convert your website to full greyscale colors.


Eng. Hanan Abu Kwaider 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.17 Đã cập nhật 3 năm trước