Wavatars

Wavatars will generate and assign icons to the visitors leaving comments at your site. It…


Shamus Young 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.3.1 Đã cập nhật 16 năm trước

Ravatars

Ravatars will generate and assign random icons to the visitors leaving comments at your site.…


grokcode 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.7 Đã cập nhật 9 năm trước