Dramatar

Use Dramatars as your default avatar!


Dramatar.com 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.6.1 Đã cập nhật 10 năm trước

BJH Website Assistant

The WordPress plugin that provides small functions to help your website working better.


Billy.J.Hee 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.25 Đã cập nhật 6 năm trước

Mirror Gravatar

Locally mirror commenters' Gravatar images.


Jamie Zawinski Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 6 tháng trước

Pilllz Avatars

A plugin to replace your gravatars with pilllz avatars.


meepha Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 1 tuần trước

Profileir

This plugin gets user images from Profile Avatar service. User email addresses are sending in…


Pouriya Amjadzadeh Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.22 Đã cập nhật 5 năm trước

Avatars

A WordPress plugin to remove avatars from your WordPress site


Brad Parbs Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.6 Đã cập nhật 2 năm trước