showGplus

A small plugin whose purpose is to show G+ "Follow us", using a shortcode.


Niklas Rydén 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 11 năm trước