XML News Sitemap

This plugin provides a highly-configurable Google News XML Sitemap for WordPress.


Justin Norton 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.x Đã cập nhật 2 năm trước

Lana Sitemap

XML and Google News Sitemaps


Lana Codes 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.14 Đã cập nhật 3 năm trước