Wp chart generator

This plugin allows you to easily manage graphics on your blog


Emilien Laborde 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.6.1 Đã cập nhật 7 năm trước

Google Chart shortcode

This plugin allow to insert Google charts in your posts or pages, just using a…


wokamoto Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.0.5 Đã cập nhật 10 năm trước