Google+ Follow Box

Google+ Badge / Follow Box Widget like FB Like Box


Manivannan M 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.31 Đã cập nhật 8 năm trước

Google+ Page Badge

Show one or multiple Google+ badges for your G+ page in a widget, using a…


bkmacdaddy designs 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 12 năm trước

Add to Circle Widget

This plugin generates a widget to add Google+ badge on your blog with 'Add to…


Tesur Rajan 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 12 năm trước