WP Mail SMTP by WPForms

Make email delivery easy for WordPress. Connect with SMTP, Gmail, Outlook, SendGrid, Mailgun, Zoho, SES,…


WPForms 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 2 tháng trước

WP Offload SES Lite

Fix your email delivery problems by sending your WordPress emails through Amazon SES's powerful email…


Delicious Brains 30.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 1 tháng trước

WP Gmail SMTP

With WP Gmail SMTP plugin you can connect Gmail to your WordPress website for sending…


InkThemes 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.20 Đã cập nhật 4 năm trước

WP SMTP Mailer

WP SMTP Mailer is a plugin to configure SMTP in a simple way.


Boopathi Rajan 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 9 tháng trước

Kingmailer WordPress SMTP

Improve your WordPress SMTP: send emails to users' inbox using Kingmailer WordPress SMTP plugin.


Kingmailer 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 2 ngày trước