GlotPress Amazon Translate Plugin

Plugin for GlotPress, that enables integration with Amazon Translate for translation suggestions.


Chris Gårdenberg, MultiNet Interactive AB Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.13 Đã cập nhật 3 năm trước

Custom GlotPress Source

Allows to manage translations from a custom GlotPress install.


N.O.U.S. Open Useful and Simple Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Convert PT AO90 for GlotPress

Language tool for GlotPress to convert text according to the Portuguese Language Orthographic Agreement of…


Pedro Mendonça Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.2 Đã cập nhật 5 ngày trước