WP Global Site Tag

Global Site Tag (gtag.js) is a new Google Analytics replacement – giving you better control…


Digital Apps 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

Analytics Tracker

Analytics Tracker makes it super easy to add Google Analytics tracking code on your site


Valeriu Tihai 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.25 Đã cập nhật 6 năm trước

ACh Tag Manager

Manage GA4 Measurement ID, Google Tag Manager, and Google Analytics. You can set up Google…


ACh 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.5 Đã cập nhật 1 năm trước

Easy Google Analytics Toolkit

Easy Google Analytics Toolkit: analytics code integration on the WordPress website with setting up custom…


SCAND Ltd. 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.4 Đã cập nhật 10 tháng trước