Advanced Dates

Allows publishers to easily customize the publication year of posts and pages.


Studio Hyperset, Inc. 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.13 Đã cập nhật 3 năm trước

Calendar Translation

Replaces the_time, get_the_time, the_date and get_the_date functions to translate date and time.


Willian Gustavo Veiga 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.2.1 Đã cập nhật 12 năm trước