Image Widget – gallery & lightbox by RB

Image Widget – most simple and fast way to create image widget to your sidebar


rbPlugins 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.12 Đã cập nhật 1 năm trước

WP Gallery Enhancer – Gallery Block and Widget

An extention to WordPress's gallery block and gallery widget. Easiest way to create beautiful image…


vedathemes 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.4 Đã cập nhật 2 tháng trước

Photo Gallery Plus – Image Gallery Plugin for WordPress

Photo Gallery Plugin can be used to create a gallery widget, media gallery, image gallery,…


The WP Geeks Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.11 Đã cập nhật 2 năm trước

Galdget

Gallery and Widget of images and web pages


Unforget Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.12 Đã cập nhật 2 năm trước