WP Gallery Manager

Make jquery based custom responsive galleries using custom images. Override wordpress default gallery display optionally.


xyzscripts.com 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.25 Đã cập nhật 6 năm trước