Easy GA Google Analytics

Copy&Paste your Google Analytics code snippet and enables google analytics on all pages.


Jose Antonio Sabalete 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.31 Đã cập nhật 7 năm trước

SEO Friendly GA

This plugin inserts your Google Analytics Tracking Code to your WordPress site in SEO friendly…


Mudimedia Software Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.17 Đã cập nhật 4 năm trước

Really Simple GA

There are number of plugins avaiable in market for adding google analytics in site but…


TWS Media Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.14 Đã cập nhật 3 năm trước